Regulamin Konkursu „Kolor Roku 2023”

Regulamin Konkursu „Kolor Roku 2023”

Regulamin Konkursu „Kolor Roku 2023”

§1 Postanowienia ogólne 


1. Organizatorem konkursu na fanpage'u Benjamin Moore Polska jest B.M. Polska Sp. z o.o., z siedzibą
przy ul. Połczyńskiej 100 (01-302) w Warszawie.
2. Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane
z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu. Ponadto Konkurs nie jest w żaden sposób przez wspomniany serwis sponsorowany, popierany ani przeprowadzany, ani też nie jest z nim związany.
Organizator Konkursu korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od dnia 30.09.2022 r. godz.12.00 do dnia 12.10.2022 r. godz. 12.00.
W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.
§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
• osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
• przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms]
• osoby nie będące pracownikami Organizatora
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Benjamin Moore Polska oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wygranej w konkursie (imię, nazwisko,
adres e-mail, ID profilu na Facebooku, adres pod który zostanie dostarczona nagroda) zgodnie z postanowieniami
w § 5 Dane osobowe oraz na rozpowszechnianie treści konkursowego posta w obrębie fanpage'a Benjamin Moore Polska.
c) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
4. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania oświadczają, że akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wygranej w konkursie (imię, nazwisko, adres e-mail, ID profilu na Facebooku, adres pod który zostanie dostarczona nagroda) zgodnie z postanowieniami w § 5 Dane osobowe.
§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi pod postem konkursowym na stronie Benjamin Moore Polska, oznaczonym #KonkursKolorRoku2023BenjaminMoore. Odpowiedź powinna być udzielona w formie słownej zawierającej nazwę i numer wybranego koloru (można również zamieścić plamkę koloru dla jego zobrazowania).
2. Uczestnik konkursu musi spełniać wymagania §2 pkt. 2
3. Każdy użytkownik jest uprawniony do udzielenia tylko jednej odpowiedzi, tj. zgłoszenia jednego koloru.
4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest udzielenie odpowiedzi pod konkursowym postem, oznaczonym #KonkursKolorRoku2023BenjaminMoore.
5. Konkurs przebiega następująco:
a) 30.09.2022 r. godz. 12.00 do dnia 12.10.2022 r. godz. 12.00. Uczestnicy mogą przesyłać odpowiedzi,
b) 13.10.2022 r. jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) najpóźniej w dniu 14.10.2022 r., godz. 12.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu
5. Nazwiska osób, które zostały nagrodzone, zostaną ogłoszone na profilu Benjamin Moore Polska.
Laureaci (Zwycięzcy) Konkursu zostaną poproszeni o kontakt w wiadomości prywatnej.
§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
a) dla osoby, która bezbłędnie wytypuje Kolor Roku 2023 Benjamin Moore (podając jej numer/nazwę), Organizator przygotował nagrodę główną w postaci jednego opakowania farby o pojemności 3,78 l. Laureat może wybrać farbę z linii AURA® (522/N522 mat, 524/N524 półmat lub 526/N526 satyna, Aura® Bath & Spa 532 mat), z rodziny Regal® Select
(547/N547 pełny mat, 548 mat, 549 półmat) lub z linii ULTRA SPEC SCUFF-X®(484 mat, 485 półmat) o wspomnianej powyżej pojemności, w dowolnym kolorze z palety marki Benjamin Moore (uwzględniając możliwości techniczne oraz dostępną gamę kolorystyczną).
Wartość nagrody w zależności od rodzaju farby oraz wybranego odcienia zawiera się w przedziale 539-699 zł brutto. W sytuacji, w której kilka osób udzieli poprawnej odpowiedzi, wygrywa Uczestnik który udzielił poprawnej odpowiedzi jako pierwszy.
b) dla osoby, która wytypuje odcień najbliższy Kolorowi Roku 2023 Benjamin Moore, Organizator przygotował jedną nagrodę dodatkową - jedno opakowanie farby o pojemności 0,95 l. Do wyboru farba z linii AURA® (522 mat, 524 półmat lub 526 satyna, Aura® Bath & Spa 532 mat), z rodziny Regal® Select (547 pełny mat, 548 mat, 549 półmat) lub farba tablicowa Chalkboard Paint 308 o wspomnianej powyżej pojemności, w dowolnym kolorze z palety marki Benjamin Moore (uwzględniając możliwości techniczne oraz dostępną gamę kolorystyczną). Wartość nagrody w zależności od rodzaju farby oraz wybranego odcienia zawiera się w przedziale 211 - 237 zł brutto.
2. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało zgodność Zgłoszenia
z tematyką Konkursu według własnych kryteriów.
3. Laureat zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom w sposób uzgodniony z Organizatorem.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub wymianie na równowartość pieniężną.
6. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty powstałe w przypadku użycia farb przekazanych w ramach nagród w niniejszym konkursie w sytuacji ich nieprawidłowego użycia, tzn. niezgodnego z przeznaczeniem lub w sposób naruszający zalecenia zawarte w treści etykiety na opakowaniu oraz w treści karty technicznej.
§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma B.M. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Połczyńskiej 100 (01-302).
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz wydania nagród B.M. Polska Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu „Kolor Roku 2023”, który stanowi integralną część Regulaminu Konkursu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą jego osoby. Administrator przestaje przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Uczestnika, praw i wolności lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz wydania nagród przez B.M. Polska Sp. z o.o. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie.
8. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.
§6 Naruszenie zasad i inne postanowienia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 100, 01-302 Warszawa.
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane (wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego) na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 5 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 20.10.2022. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Życzymy WYGRANEJ! Benjamin Moore Polska.

RODO i Polityka Prywatności
Cookies
Regulamin sklepu
Terms & Conditions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram