RODO i Polityka Prywatności

RODO

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka B.M. Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 100 (01-302). 

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:

• przekazywanie ofert zakupu towaru oferowanego przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

• otrzymywanie newslettera – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

• korzystania z portalu internetowego „Dla Profesjonalistów” – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

• wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

• marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy,

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą spółce JML Color Sp. j., dealerom oraz sklepom współpracującym ze Spółką w celu realizacji zamówienia lub wykonania umowy.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdy jest to konieczne do wykonania umowy zawartej przez Państwa ze Spółką – zamówienia towaru u producenta. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o uznaniu odpowiedniego stopnia ochrony przez ww. państwo trzecie. Administrator danych stosuje odpowiednie zabezpieczenia umowne przy przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego. Każdorazowo mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

7. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: info@bmpolska.com , a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

• aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,

• aby poinformować Państwa o nowych ofertach,

• do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,

• do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,

• do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

• Imię i nazwisko,

• Adres e-mail,

• Numer telefonu,

II. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisu www.bmpolska.com , w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych , a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest Jerzy Bylica, Członek Zarządu B.M. Polska Sp. z o. o. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda użytkownika udzielana w toku składania zapytania za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.benjaminmoore.pl. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: info@bmpolska.com . Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: info@bmpolska.com . W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

5. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora lub Lekarza narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

6. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.

Zastrzeżenia prawne

Wyłącznym dysponentem praw do merytorycznej i wizualnej koncepcji strony www.bmpolska.com jest B.M. Polska Sp. z o.o.

Kopiowanie i publikowanie logo, grafik, zdjęć oraz innych treści zawartych na stronie www.bmpolska.com - za wyjątkiem materiałów przygotowanych do pobrania - wymaga uzyskania zgody od B.M. Polska Sp. z o.o.

Strona wraz z jej elementami składowymi podlega ochronie prawnej stosownie do zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dezaktualizację treści znajdujących się na stronie www.bmpolska.com, nie udziela również gwarancji, że prezentowane informacje mają charakter kompletny. Ryzyko wynikające z korzystania z zasobów strony www.bmpolska.com ponosi jej Użytkownik.

RODO i Polityka Prywatności
Cookies
Regulamin sklepu
Terms & Conditions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram