RODO

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka B.M. Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 100 (01-302). 

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:

• przekazywanie ofert zakupu towaru oferowanego przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

• otrzymywanie newslettera – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

• korzystania z portalu internetowego „Dla Profesjonalistów” – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

• wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

• marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy,

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą spółce JML Color Sp. j., dealerom oraz sklepom współpracującym ze Spółką w celu realizacji zamówienia lub wykonania umowy.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdy jest to konieczne do wykonania umowy zawartej przez Państwa ze Spółką – zamówienia towaru u producenta. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o uznaniu odpowiedniego stopnia ochrony przez ww. państwo trzecie. Administrator danych stosuje odpowiednie zabezpieczenia umowne przy przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego. Każdorazowo mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

7. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: info@bmpolska.com , a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

RODO
Polityka prywatności
Regulamin sklepu
Terms & Conditions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram